Zamówienia
Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 13.09.2019r. do godz. 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4  w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 13.09.2019r. do godz. 15:00

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK2  II – Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4  w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

pklimczyk@mzbm.sosnowiec.pl   lub telefonicznie pod numer: 660780941

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodnie z przedmiarem, który do pobrania w formie elektronicznej znajduje się w sekcji załączniki.
  2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego
  3. Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  4. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  5. Określenie terminu rozpoczęcia wykonania zadania i trwania prac.
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.
  7. Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
  8. Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Uwaga: Przy składaniu oferty prosimy dodatkowo wycenić „utwardzenie terenu z płyt ażurowych”  (przy ścianie szczytowej budynku) – ok. 70 m2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy