Zamówienia
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 5 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 29.11.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wierzbowa 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem wg wytycznych firmy Tauron dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 5
w Sosnowcu”.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodnie z kosztorysem ślepym, który do pobrania
  w formie elektronicznej znajduje się w sekcji załączniki.
 2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego
 3. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące),
 4. Oświadczenie, że firma nie jest postawiona w stan upadłości (w tym układu lub likwidacji),
 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące),
 6. Potwierdzenie uprawnień niezbędnych do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia tj. uprawnienia wykonawcze oraz Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.
 7. Referencje z ostatnich trzech lat na wykonane prace instalacyjne w budynkach mieszkalnych wydane przez właściciela lub użytkownika budynku,
 8. Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
 9. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
 10. Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
 11. Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Wierzbowa 5”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Igor Hauke 660-512-386

Załączniki do pobrania: