Zamówienia
OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY -WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy – Wymagania dla Wykonawców (dalej jako Ogólne Warunki) regulują ogólne zasady współpracy i zawierania umów pomiędzy Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych –TBS spółka z o.o. (dalej jako MZBM-TBS)
  a Wykonawcami (dalej „Wykonawca”) w zakresie wszelkich robót budowlanych i usług świadczonych na rzecz MZBM –TBS bądź klientów MZBM – TBS (przez których należy rozumieć Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane / administrowane przez MZBM – TBS w dniu zawarcia umowy bądź złożenia zamówienia, jak i te administrowane i zarządzane w dniu ustania mocy obowiązującej umowy lub zamówienia), jak również dostawy towarów dla MZBM –TBS bądź klientów MZBM – TBS.
 2. Ogólne Warunki stanowią integralną część każdej umowy zwieranej pomiędzy MZBM –TBS (zarówno w imieniu własnym, jak i klientów) a Wykonawcą. Przyjmuje się, iż Wykonawca podpisując umowę lub przystępując do jej realizacji , zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków i zaakceptował je bez żadnych zmian i zastrzeżeń.

 

2 DEFINICJE

 Ilekroć w Ogólnych Warunkach jest mowa o:

Wykonawcy – należy przez to rozumieć stronę zawierającą umowę z MZBM –TBS
w zakresie świadczenia usług, wykonywania robót budowlanych lub dostawy towarów.

Stronie – należy przez to rozumieć Wykonawcę oraz MZBM –TBS.

Umowę – należy przez to rozumieć treść stosunków prawnych łączących Strony na podstawie Ogólnych Warunków.

Zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie składane w dowolnej formie dotyczące nabycia przez MZBM –TBS towarów bądź usług, jak również skierowane na adres elektroniczny wskazany przez Wykonawcę.

3-ZAWIERANIE UMÓW

 1. MZBM –TBS zawiera Umowy wyłącznie w następujący sposób:

–    umowy jednorazowe bądź zawierane na krótkie okresy czasu – w formie pisemnej,

–     w przypadku umów zawieranych na dłuższe okresy czasu dopuszcza się ich realizację poprzez składanie Zamówień w formie pisemnej, wysłane faxem bądź mailem, skierowane na adres wskazany przez Wykonawcę.

 1. Zawarcie Umowy następuje przez złożenie podpisów przez osoby uprawnione do reprezentowania Stron, w tym w trybie określonym w art. 78 § 1 kc. W przypadku , gdy realizacja Umowy następuje poprzez składanie Zamówień – Zamówienie jest wiążące dla Stron łącznie z treścią umowy.
 2. Wszelkie oświadczenia woli zawarte w Umowie oraz Zamówieniu mają moc wiążącą dla Stron.
 3. Zamówienie przesłane na adres elektroniczny wskazany przez Wykonawcę lub na numer faksu przez niego wskazany, uznaje się za oświadczenie otrzymane przez Wykonawcę wraz z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. W przypadku zmiany adresu elektronicznego lub numeru faksu Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania MZBM-TBS o zmianie w terminie 7 dni przed planowaną zmianą pod rygorem uznania za skuteczne Zamówienia wysłanego na dotychczasowy adres lub numer.
 4. W przypadku złożenia przez MZBM- TBS Zamówienia w związku z realizacją Umowy, treść łączącego Strony stosunku będzie wyznaczona treścią Umowy, Zamówienia oraz Ogólnymi Warunkami. Jakiekolwiek warunki, zastrzeżenia lub zmiany określone w przyjęciu Zamówienia uważa się za nieskuteczne, chyba że zostaną na piśmie zaakceptowane przez MZBM –TBS.
 5. Jakiekolwiek oświadczenia Wykonawcy złożone w jakiejkolwiek formie, w tym
  w szczególności oferty, modyfikacje lub inne w związku z zawarciem Umowy nie obowiązują Stron, o ile nie zostały potwierdzone w treści Zamówienia lub w treści Umowy.

4 WYKONYWANIE UMÓW

 1. Przy wykonywaniu wszelkich czynności zmierzających do realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności uwzględniającej zawodowy charakter działalności
 2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wszelkie działania podejmowane w celu wykonania Umowy będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie będą naruszać praw osób trzecich. Jeżeli do wykonania zobowiązania będzie potrzebna zgoda osoby trzeciej lub odpowiedniego organu, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania takiej zgody.
 3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków za pośrednictwem podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania, tak jak za działania i zaniechania własne. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody MZBM – TBS na wykonywanie umowy z udziałem podwykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, w terminie oraz formie wskazanej przez MZBM –TBS, informacji o stanie realizacji Umowy bądź Zamówienia, w szczególności
  o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania Umowy.
 5. Wykonawca zwolni MZBM –TBS z wszelkich roszczeń jakichkolwiek podmiotów powstałych w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy.
 6. Prawidłowe wystawienie faktury VAT tj. w szczególności zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej numer Umowy, numer Zamówienia, indeks produktu i opis pozycji w języku polskim, oraz prawidłową należną kwotę wynagrodzenia obliczoną zgodnie z Zamówieniem lub wynikającą z Umowy, należy do obowiązków Wykonawcy. Wyłącznie otrzymanie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez MZBM –TBS prowadzi do powstania po stronie MZBM –TBS obowiązku zapłaty po spełnieniu przez Wykonawcę pozostałych warunków, w tym wskazanych w ust. 7 poniżej, jak i w pozostałych postanowieniach Umowy.
 7. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usług, robót budowlanych albo niezgodności całości lub części dostawy towarów z Umową bądź Zamówieniem, zapłata za daną fakturę może zostać wstrzymana w całości lub w części (odpowiadającej wartości niezgodnego towaru lub niewykonanych bądź nienależycie wykonanych usług lub robót budowlanych) do czasu prawidłowego wykonania Umowy bądź Zamówienia.

5 ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYKONYWANIA USŁUG

 1. Wykonawca zapewnia, iż wszystkie materiały objęte Umową zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oraz że posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia i atesty umożliwiające wprowadzenie ich do obrotu i wykorzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem. Na żądanie MZBM –TBS Wykonawca przekaże wymagane atesty, zgody, zezwolenia lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych zobowiązań, w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność
  z oryginałem.
 2. Wykonawca doręczy MZBM –TBS wszelkie inne niezbędne dokumenty, takie jak instrukcje, niezbędne lub wymagane do korzystania, konserwacji i przechowywania towarów zgodnie z ich przeznaczeniem. Powyższy obowiązek dotyczy również przekazania dokumentów gwarancji.
 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności materiałów dostarczonych przez Wykonawcę z przepisami prawa, Umową lub oświadczeniami i gwarancjami Wykonawcy, w szczególności w zakresie jego bezpieczeństwa, MZBM – TBS będzie uprawniony do przeprowadzenia badania tych materiałów przez niezależnego rzeczoznawcę wspólnie ustalonego przez Strony. W przypadku potwierdzenia niezgodności lub nieprawidłowości kosztami badań obciążony zostaje Wykonawca.
 4. Niebezpieczeństwo utraty, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów do momentu ich odbioru przez MZBM – TBS ponosi Wykonawca.
 5. Wykonawca zobowiązany jest, o ile Umowa nie stanowi inaczej, do uiszczenia opłaty za obsługą administracyjno – biurową związaną z usługami i robotami budowlanymi prowadzonymi przez Wykonawców na nieruchomościach klientów MZBM-TBS w wysokości uzależnionej od kosztów inwestycji:

remont / inwestycja do 1 000,00 zł brutto – 40,00 zł+ VAT

remont / inwestycja od 1000,01 do 3000,00 zł brutto – 50,00 zł + VAT

remont / inwestycja od 3000,01 do 5000,00 zł brutto –60,00 zł + VAT

remont / inwestycja od 5000,01 do 10000,00 zł brutto –80,00 zł + VAT

remont / inwestycja od 10 000,01 do 20 000,00 zł brutto –130,00 zł + VAT

remont / inwestycja od 20 000,01 do 30 000,00 zł brutto -150,00 zł+ VAT

remont / inwestycja od 30 000,01 do 40 000,00 zł brutto – 170,00 zł + VAT

remont / inwestycja od 40 000,01 do 50 000,00 zł brutto – 190,00 zł + VAT

remont / inwestycja od 50 000,01 do 100 000,00 zł brutto – 200,00 zł + VAT

remont / inwestycja od 100 000,01 do 200 000,00 zł brutto – 300,00 zł + VAT

remont / inwestycja od 200 000,01 do 300 000,00 zł brutto – 400,00 zł + VAT

remont / inwestycja od 300 000,01 do 400 000,00 zł brutto – 500,00 zł + VAT

remont / inwestycja od 400 000,01 do 500 000,00 zł brutto – 600,00 zł + VAT

remont / inwestycja powyżej 500 000,01 zł brutto – 1000,00 zł + VAT

Nadzór w przypadku kolizji prowadzonych robót z urządzeniami podziemnymi budynków klientów administrowanych / zarządzanych przez MZBM – TBS za każdą godzinę  –30,00 zł + VAT

Kontrola i wydanie zaświadczenia o zmianie sposobu ogrzewania lokalu (do Wydziału Ochrony Środowiska UM) – 40,00 zł + VAT

Przegląd instalacji elektrycznej – 40,00 zł + VAT

Przegląd instalacji odgromowej 20,00 zł + VAT

Uzgodnienie dokumentacji technicznej – 200,00 zł + VAT

Wydanie Warunków technicznych na zmianę systemu ogrzewania– 100,00+VAT

Odbiór robót centralnego ogrzewania – 150,00 zł + VAT

Opłata za przygotowanie aneksu do umowy – 40,00 zł + VAT

Opłata za odbiór instalacji gazowej – 100,00 zł + VAT

Opłata za sporządzenie zlecenia – 20,00 zł + VAT

Opłata za protokolarne przekazanie terenu pod roboty wykonywane przez podmioty niezwiązane umownie z MZBM-TBS sp. z o.o. – 200,00 zł + VAT

6-WYNAGRODZENIE

 1. Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy będzie płatne w oparciu o faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, przy czym nie wcześniej niż w dniu zatwierdzenia protokołu odbioru zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami wykonania Usług, robót budowlanych lub dostawy towarów bądź ich części (chyba że Umowa wyraźnie umożliwia wystawienie faktury po dostawie części towarów bądź wykonaniu części usług lub robót budowlanych).
 2. Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie wyczerpuje całość roszczeń finansowych Wykonawcy oraz jego pracowników i podwykonawców z tytułu wykonania Umowy.

 

7 INFORMACJE POUFNE

 1. Termin „Informacje Poufne” oznacza wszystkie informacje, materiały, dokumenty dostarczone Wykonawcy przez MZBM – TBS w jakiejkolwiek formie, czy to na piśmie, e-mailem, ustnie lub w innej formie zarówno przed, jak i po wejściu w życie Umowy, niezależnie od tego czy zostały oznaczone jako poufne przez MZBM-TBS.
 2. Strony potwierdzają, że Informacjami Poufnymi nie będą takie informacje, które
  w momencie wejścia w ich posiadanie przez Wykonawcę były publicznie dostępne lub które następnie zostały publicznie udostępnione przez MZBM-TBS lub za zgodą MZBM-TBS.
 3. Wykonawca zobowiązuje się, iż w czasie trwania Umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu, nie będzie przekazywał, ujawniał ani wykorzystywał Informacji Poufnych
  w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią, chyba że MZBM-TBS wyrazi zgodę na piśmie lub jest to wymagane na podstawie obowiązującego prawa. Wykonawca nie będzie również wykorzystywał Informacji Poufnych w celach związanych z własnym przedsiębiorstwem, innych niż wykonanie Umowy.
 4. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Informacji Poufnych. W szczególności Wykonawca zabezpieczy Informacje Poufne przed dostępem osób nie upoważnionych, a dostęp do Informacji Poufnych będą mieli wyłącznie ci pracownicy
  i współpracownicy Wykonawcy, którym Informacje Poufne są niezbędne do realizacji czynności związanych z wykonaniem Umowy i tylko w takim zakresie, w jakim wykonanie tych czynności nie byłoby możliwe bez informacji Poufnych.
 5. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem Umowy niezbędne jest przetwarzanie przez
  Wykonawcę
  danych osobowych, których administratorem jest MZBM – TBS Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania jego zobowiązań przewidzianym w Umowie oraz wyłącznie w zakresie, w jakim należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę byłoby niemożliwe bez przetwarzania danych osobowych.
 6. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające dane, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016. poz. 922) oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
 7. O ile Strony nie postanowią inaczej na piśmie, w zakresie danych osobowych pozyskiwanych przez Wykonawcę w imieniu MZBM-TBS , Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, których dane osobowe dotyczą, o firmie administratora, jego adresie, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również dobrowolności podania danych.
 8. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy bądź Zlecenia, jak również w okresie 3 (trzech) lat po ich zakończeniu, nie będzie świadczył bezpośrednio, jak również za pośrednictwem innych podmiotów, z pominięciem MZBM – TBS, na rzecz Klientów Zamawiającego (przez które Strony rozumieją Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości administrowane i zarządzane przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy lub złożenia Zamówienia, jak i te administrowane i zarządzane w dniu ustania mocy obowiązującej Umowy lub Zamówienia) jakichkolwiek czynności związanych
  z administrowaniem i zarządzaniem tymi Wspólnotami, jak również nie będzie zawierał jakichkolwiek umów cywilnoprawnych mających za przedmiot dostawę towarów, świadczenie jakichkolwiek usług lub wykonywanie robót budowlanych.
 9. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę działalności z naruszeniem powyższych postanowień, w tym wskazanych w szczególności w ust. 8, niezależnie od obowiązku zapłaty przewidzianej w Umowie bądź Zamówieniu kary umownej, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzez Zamawiającego odszkodowania stanowiącego równowartość 3-letniego przychodu Zamawiającego wynikającego z faktu administrowania lub zarządzania określoną Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości. Odszkodowanie Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni do dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

9 KARY UMOWNE

 1. Zastrzeżenie w Ogólnych Warunkach lub Umowie obowiązku Wykonawcy zapłaty na rzecz MZBM –TBS bądź klientów MZBM- TBS kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza, ani nie ogranicza prawa MZBM–TBS bądź klientów MZBM – TBS do żądania naprawienia na zasadach ogólnych szkód w zakresie, w jakim jej wartość przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 2. Wszelkie kary umowne i odszkodowania należne MZBM –TBS bądź klientom MZBM – TBS od Wykonawcy zostaną uiszczone przez Wykonawcę na rachunek bankowy MZBM –TBS  bądź klientów MZBM – TBS w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania przesłanego  Wykonawcy na piśmie.

10 – SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy i pracowników Wykonawcy jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (dalej jako MZBM-TBS).

Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Juzoń, e-mail: abi@mzbm.sosnowiec.pl.

Dane osobowe Wykonawcy i pracowników Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na MZBM-TBS (RODO Art. 6 ust. 1 lit. c) w celu:

● weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbędne i będą pobierane do wglądu podczas wykonywanych prac,

● rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu.

Dane osobowe Wykonawcy i pracowników Wykonawcy przetwarzane będą ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez MZBM-TBS (RODO Art. 6 ust. 1 lit. f) w celu:

● przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty realizacji czynności,

● windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowania.

Dane osobowe Wykonawcy i pracowników Wykonawcy będą przetwarzane ze względu na konieczność realizacji umowy pomiędzy Wykonawcą  a MZBM-TBS (RODO Art. 6 ust. 1 lit. b) w celu:

● zawierania i realizacji zawartej umowy i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na MZBM-TBS oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową,

● monitorowania zabezpieczeń i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na MZBM-TBS.

Ponadto, dane osobowe Wykonawcy i pracowników Wykonawcy mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje MZBM-TBS.

Wykonawca i pracownicy Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Wykonawca i pracownicy Wykonawcy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości współpracy z MZBM-TBS.

MZBM-TBS nie stosuje profilowania.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa, a w szczególności jej ważność, interpretacja i wykonanie podlega prawu polskiemu. Ogólne Warunki wiążą Strony z chwilą podpisania przez Wykonawcę
 2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia ani w całości, ani w części praw lub obowiązków wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią, bez uprzedniej zgody MZBM –TBS wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. MZBM –TBS ma prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach, które są wiążące dla Wykonawcy od dnia następnego po ich wejściu w życie.

 

https://occmakeup.com/ https://slot-gacor.kc-core-dev.gcp.oreilly.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://slot88.media-b2c.quotatis.fr/ https://restorecal.org/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/
Kreditgratis Joker123 Savaya303 slot pulsa slot deposit pulsa Pragmatic Play Slot88 slot online Joker123 gaming