Zamówienia
„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka”.

Numer zamówienia: WZP.271.1.53.2018.MZBM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu na potrzeby istniejącego żłobka”.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia