Fundusze Unijne

 

Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynku przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-07FD/17-00 realizuje projekt pod nazwą: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynku przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu”. Projekt realizowany jest w ramach działania  5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

  1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych

 Planowane efekty:

  1. Utylizacja odpadów niebezpiecznych

 

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 2 931 311,47  zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 481 159,74 zł
Planowany okres realizacji projektu: 2016-10-27 - 2019-12-31