„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4C w Sosnowcu”

Uprzejmie informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kilińskiego 4C w Sosnowcu  na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-05GG/19-00 realizuje projekt pod nazwą: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4C w Sosnowcu”. 
Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:
Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbest) poprzez działania utylizacyjne na budynku wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

-Utylizacja 26,196 ton odpadów zawierających azbest 
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 34,51 %


Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu:  734 904,97 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  492 543,24 zł 
Planowany okres realizacji projektu:  2020-09-01 - 2021-12-31