Fundusze Unijne

„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Wodociągi 10,11,11A,12,12A w Sosnowcu”

Uprzejmie informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wodociągi 10,11,11A,12,12A w Sosnowcu  na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-0BH2/20-00 realizuje projekt pod nazwą: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Wodociągi 10,11,11A,12,12A w Sosnowcu”.

Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbest) poprzez działania utylizacyjne na budynku wraz z termomodernizacją

Planowane efekty:

-Utylizacja 19,797 ton odpadów zawierających azbest

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej nie mniej niż 25%%

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 482 228,14 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 409 893,91 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2021-04-01 - 2022-06-30