Aktualności

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Zwycięstwa 25-27-29 w Sosnowcu
w dniu 28.01.2021r. zawarła Umowę o dofinansowanie nr 2021EP10011 Projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy al. Zwycięstwa 25-27-29 w Sosnowcu”  POIS.01.07.01-00-0031/20 w ramach działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Umowa została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, będącą Instytucją Wdrażającą ww. działanie POIiŚ.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa : POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego;
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Zadanie będzie polegało na termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy al. Zwycięstwa 25-27-29  w Sosnowcu.

Zakres prac obejmuje:

 • docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych styropianem o grubości 13 cm
 • docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych wełną mineralną o grubości 14 cm
 • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołu) oraz ścian przy gruncie styropianem o grubości 8 cm
 • docieplenie stropodachu styropapą o grubości 17 cm
 • wymiane okien strychu i piwnic
 • montaż zaworów termostatycznych i regulacyjnych

 

Koszty i wysokość dofinansowania określone w Umowie:

Koszt całkowity projektu                   631 983,86 PLN

Wydatki kwalifikowalne:                  585 170,24 PLN

Kwota pożyczki UE:                         438 877,68 PLN

Maksymalne umorzenie pożyczki UE (premia inwestycyjna): 204 809,58 PLN

Efekt rzeczowy Projektu:

 • liczba gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii:  59 gospodarstw domowych,
 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1sztuka,
 • powierzchnia użytkowa budynków podanych termomodernizacji: 2 554,40 m².

 

 

Efekt ekologiczny Projektu:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 105,45  tony równoważnika CO2/rok, tj. o 1,15%
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1410,35  GJ/rok, tj. o 1,06%.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2021.

Wybór wykonawców zadania nastąpił w roku 2020 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania na wszystkich etapach i we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

Wszelkie potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe dotyczące Projektu należy zgłaszać.

W celu zgłoszenia informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 należy:

– skorzystać z formularza:

https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 

lub

– wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl