Aktualności

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Malczewskiego 1-3-5 w Sosnowcu
w dniu 26.01.2021r. zawarła Umowę o dofinansowanie nr 2021EP10025 Projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Malczewskiego 1-3-5 w Sosnowcu”  POIS.01.07.01-00-0032/20 w ramach działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Umowa została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, będącą Instytucją Wdrażającą ww. działanie POIiŚ.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa : POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego;
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Zadanie będzie polegało na termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Malczewskiego 1-3-5 w Sosnowcu.

Zakres prac obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm
  • docieplenie ścian zewnętrznych wzdłuż płyt balkonowych i tarasów styropianem o grubości 5cm
  • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołu) oraz ścian przy gruncie styropianem o grubości 10 cm
  • docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej o grubości 20 cm
  • docieplenie tarasów ( stropów zewnętrznych) styropianem o grubości 10 cm

Koszty i wysokość dofinansowania określone w Umowie:

Koszt całkowity projektu                   593 535,07 PLN

Wydatki kwalifikowalne:                  468 311,97 PLN

Kwota pożyczki UE:                         351 233,97 PLN

Maksymalne umorzenie pożyczki UE (premia inwestycyjna): 163 909,18 PLN

Efekt rzeczowy Projektu:

  • liczba gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii:  18 gospodarstw domowych,
  • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1sztuka,
  • powierzchnia użytkowa budynków podanych termomodernizacji: 1 280,59 m².

Efekt ekologiczny Projektu:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 34,87  tony równoważnika CO2/rok, tj. o 0,38%
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 466,33  GJ/rok, tj. o 0,35%.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2021.

Wybór wykonawców zadania nastąpił w roku 2019 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania na wszystkich etapach i we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

Wszelkie potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe dotyczące Projektu należy zgłaszać.

W celu zgłoszenia informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 należy:

– skorzystać z formularza: skorzystać z formularza 

lub

– wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl