MZBM
Pracownik do utrzymania czystości

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o. o zatrudni pracowników
do utrzymania czystości na Wspólnotach Mieszkaniowych na terenie Sosnowca

 

Wymagania:

  • wysoka kultura osobista
  • dyspozycyjność
  • mile widzialne doświadczenie w pracy w charakterze dozorcy

W razie pytań proszę o kontakt: Maria Bujak   tel: 660 527 226 lub adres mailowy:

kzielinska@mzbm.sosnowiec.pl lub mbujak@mzbm.sosnowiec.pl

CV wraz z dołączoną poniżej zaakceptowaną zgodą proszę o przesłanie na adres mailowy lub dostarczyć osobiście:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ja niżej podpisany  ………………………………. (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ………………………………………………….…..* wpisać stanowisko *

Adres Spółki: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o.
41-200 Sosnowiec ul. Korczaka 7 fax: 32 364 20 55

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZBM-TBS SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Janusza Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec ,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzbm.sosnowiec.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne