Zamówienia
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019/2020.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych-TBS Spółka z o.o. zaprasza zainteresowanych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok  2019/2020.

Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości prosimy o przesłanie pisemnej oferty na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz sporządzenie opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z  zasadami (polityką) rachunkowości.  Badaniu podlegać będą księgi rachunkowe i dokumenty źródłowe w zakresie zapewniającym biegłemu rewidentowi obiektywną i rzetelną ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Oferta winna zawierać:

  1. Informację o oferencie, w tym  o formie prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru)
  2. Wpis do rejestru biegłych rewidentów
  3. Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie
  5. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określanych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
  6. Cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego
  7. Wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji.
  8. Wymagany termin przeprowadzenia badania finansowego za rok 2019 ustala się na dzień 31.03.2020 r., za rok 2020 ustala się dzień 31.03.2021 r.

Pisemne oferty prosimy przesłać pocztą w terminie do 07.10.2019 r.

na adres:  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych –TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec.

O wynikach wyboru Spółka poinformuje pisemnie tylko tego Oferenta, którego oferta została wybrana.

MZBM-TBS Spóła z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

https://occmakeup.com/ https://slot-gacor.kc-core-dev.gcp.oreilly.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://slot88.media-b2c.quotatis.fr/ https://restorecal.org/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/
Kreditgratis Joker123 Savaya303 slot pulsa slot deposit pulsa Pragmatic Play Slot88 slot online Joker123 gaming