Zamówienia
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: „Ogłoszenie na najem garaży stanowiących własność i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy  ul. Korczaka 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151922, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, NIP 644-051-52-95, REGON 273665446,  o kapitale zakładowym w wysokości 32 152 000,00 zł informuje:

W „Ogłoszeniu na najem garaży stanowiących własność i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu” zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Pkt 8 Ogłoszenia:

W ogłoszeniu jest: Osoby, z którymi zostanie zawarta umowa najmu przed podpisaniem umowy zobowiązane są wpłacić kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości trzykrotnej miesięcznej kwoty czynszu (brutto) za dany garaż. Kaucja stanowi zabezpieczenie należności wynikających z najmu, jakie przysługiwać będą Wynajmującemu w dniu opróżnienia i przekazania garażu.

W ogłoszeniu powinno być: Osoby, z którymi zostanie zawarta umowa najmu przed podpisaniem umowy zobowiązane są wpłacić kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości dwukrotnej miesięcznej kwoty czynszu (brutto) za dany garaż. Kaucja stanowi zabezpieczenie należności wynikających z najmu, jakie przysługiwać będą Wynajmującemu w dniu opróżnienia i przekazania garażu.

  1. Pkt 9 Ogłoszenia:

W ogłoszeniu jest: Stawka czynszu wynosi 320 zł netto i będzie powiększona o podatek od   towarów i usług w stawce obowiązującej przy zawieraniu umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Stawka czynszu wynosi 320 zł brutto ( netto 260,16zł)

  1. W związku z powyższym ulega termin składania wniosków, czyli następuje zmiana pkt 5 Ogłoszenia:

Wnioski można składane osobiście w siedzibie spółki przy ul. Korczaka 7 w Sosnowcu lub w drodze elektronicznej na adres: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl dnia 22 czerwca 2020r.