Zamówienia
Wymiana pionu wodnego 1 pion 3 kondygnacje oraz wymiana poziomu wodnego w 2 klatkach wraz z montażem zaworów pod pionowych . Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PP. WMN Grota Roweckiego 11. Termin składania ofert do dnia: 23.08.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 11  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionu wodnego 1 pion  3 kondygnacje oraz wymiana poziomu wodnego w 2 klatkach wraz z montażem zaworów pod pionowych .  Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PP

Termin składania ofert do dnia: 23.08.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy