Zamówienia
Docieplenie ścian fundamentowych WMN przy ul. Łączna 2abc  w Sosnowcu” Termin składania ofert: 16.04.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Łączna 2abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Łączna 2abc w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 16.04.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „ROW  II – Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Łączna 2abc  w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

pklimczyk@mzbm.sosnowiec.pl

lub telefonicznie pod numer: 660780941   32 363 32 13

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodnie z przedmiarem, który do pobrania w formie elektronicznej znajduje się w sekcji załączniki.
  2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego
  3. Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  4. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  5. Określenie terminu rozpoczęcia wykonania zadania i trwania prac.
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.
  7. Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
  8. Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

załączniki do pobrania: