Zamówienia
„Kamerowanie instalacji kanalizacyjnej wraz z wykonaniem ekspertyzy”. Termin składania ofert do dnia: 10.08.2022r

„Kamerowanie instalacji kanalizacyjnej wraz z wykonaniem ekspertyzy  „

Dot. Nieruchomości Dietla 18-20 , Grota Roweckiego 13a, Gospodarcza 22

Termin składania ofert do dnia: 10.08.2022r

W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ekspertyzę (dalej: projekt), a której skład wchodzą następujące elementy:
1) materiał video z kamerowania instalacji kanalizacyjnej na wybranych nieruchomościach

2) Wykonanie opinii dotyczącej ewentualnej wymiany bądź prac naprawczych na instalacji kanalizacyjnej

3) specyfikację techniczną wykonania prac

4) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

4) kosztorys ślepy;

5) Uzyskanie niezbędnych  zgód, pozwoleń, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa od zamawiającego

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: cok2@mzbm.sosnowiec.pl