Zamówienia
„Malowanie 3 klatek schodowych wraz z wymianą oświetlenia w budynku WMN Łączna 2   w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Łączna 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie 3 klatek schodowych wraz z wymianą oświetlenia w budynku WMN Łączna 2   w Sosnowcu”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

-zeskrobanie i zmycie starej farby

-odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej- miejscowo

-uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III- miejscowo

-gładzie gipsowe ściany, sufity – miejscowo

-montaż kątowników w szpaletach drzwiowych oraz  ochronnych na parterach

-gruntowanie podłoży pionowych, poziomych

-malowanie farbami emulsyjnymi

-lamperia tynk mozaikowy

-malowanie farbą olejną balustrad

-malowanie farbą olejna rurociągów

-mycie po robotach malarskich

– odnowienie parapetów wewnętrznych

-wywiezienie gruzu

-wymiana istniejących punktów oświetleniowych na LED  na czujnik ruchu

-wymiana oświetlenia w piwnicach wraz z wymianą instalacji oraz doprowadzenia oświetlenia do każdego boksu piwnicznego

Do malowania klatek schodowych Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe STO.

Kolory farby należy określić wg palety RAL lub wg numeru wzornika producenta.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.
  4. Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Łączna 2 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:  660-512-386

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY