Zamówienia
Malowanie klatek schodowych na WMN Krakowska 5 w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krakowska 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie klatek schodowych na WMN Krakowska 5 w Sosnowcu”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

  • gipsowanie ścian
  • malowanie zejść do piwnic – farba akrylowa
  • klatka schodowa wraz z częściami wspólnymi
  • lamperia farba olejna lub wyprawa cienkowarstwowa (marmurit) – dwa warianty
  • malowanie krat, rurociągów farba olejna
  • dokładne zabezpieczenie na czas wykonywania prac malarskich elementów wyposażenia korytarzy i klatek schodowych (lampy, włączniki itp.).

Do malowania klatek schodowych Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe.

Kolory farby należy określić wg palety RAL lub wg numeru wzornika producenta.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.
  4. Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Termin składania ofert do dnia: 24.06.2019

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Kosztorysy należy złożyć w dwóch wariantach ( lamperia farba olejna lub marmurit)

WMN Krakowska 5 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 Damian Kurkowski

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY