Zamówienia
Malowanie klatek schodowych w budynku WMN Sobieskiego 3abc w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 23.03.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie 3 klatek schodowych w budynku WMN Sobieskiego 3abc w Sosnowcu”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

-zeskrobanie i zmycie starej farby

-odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

-uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III

-gładzie gipsowe ściany, sufity

-gruntowanie podłoży pionowych, poziomych

-malowanie farbami emulsyjnymi

-wyprawa cienkowarstwowa lamperia  drugi wariant farba olejna

-malowanie farbą olejną balustrad

-malowanie farbą olejna rurociągów

-mycie po robotach malarskich

-wywiezienie gruzu

-montaż drzwi do piwnicy p.poż EI 30- 3 szt

Do malowania klatek schodowych Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe.

Kolory farby należy określić wg palety RAL lub wg numeru wzornika producenta.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.
  4. Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Termin składania ofert do dnia: 23.03.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Kosztorysy należy złożyć w dwóch wariantach ( lamperia farba olejna lub marmurit)

WMN Sobieskiego 3abc nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:  Łukasz Bański 500 85 55 88

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY