Zamówienia
„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty”. WMN Grota Roweckiego 9a. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2019.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 9a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

  • gipsowanie ścian
  • malowanie zejść do piwnic – farba akrylowa
  • klatka schodowa wraz z częściami wspólnymi – farba akrylowa kolor i biała wg uzgodnień
  • lamperia farba olejna lub wyprawa cienkowarstwowa (marmurit) – dwa warianty
  • malowanie krat, rurociągów farba olejna dokładne zabezpieczenie na czas wykonywania prac malarskich elementów wyposażenia korytarzy i klatek schodowych (lampy, włączniki itp.).
  • Do malowania klatek schodowych Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe.

Kolory farby należy określić wg palety RAL lub wg numeru wzornika producenta.

Pożądany termin rozpoczęcia prac : II kwartał 2019 r.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  • Wartość robót z VAT.
  • Deklarowany termin realizacji robót.
  • Okres gwarancji na wykonane roboty.
  • Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Termin składania ofert do dnia: 29.03.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Kosztorysy należy złożyć na każdą klatkę oddzielnie z uwzględnieniem dwóch wariantów ( lamperia farba olejna lub marmurit)

WMN  Grota Roweckiego 9A  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY