Zamówienia
Malowanie klatek schodowych wraz z wymiana drzwi do piwnic w budynku dla WMN Sobieskiego 3abc

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie klatek schodowych wraz z wymiana drzwi do piwnic w budynku Wspólnoty”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

gipsowanie ścian

malowanie zejść do piwnic – farba akrylowa

klatka schodowa wraz z częściami wspólnymi – farba akrylowa kolor i biała wg uzgodnień

lamperia farba olejna lub wyprawa cienkowarstwowa (marmurit) – dwa warianty

malowanie krat, rurociągów farba olejna

dokładne zabezpieczenie na czas wykonywania prac malarskich elementów wyposażenia korytarzy i klatek schodowych (lampy, włączniki itp.).

wymiana drzwi do piwnic 3 szt na drzwi EI 30

Do malowania klatek schodowych Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe. Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe. Kolory farby należy określić wg palety RAL lub wg numeru wzornika producenta.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

Wartość robót z VAT.
Deklarowany termin realizacji robót.
Okres gwarancji na wykonane roboty.
Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Termin składania ofert do dnia: 23.09.2019

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Kosztorysy należy złożyć z uwzględnieniem dwóch wariantów wykonania prac (lamperia farba olejna lub wyprawa cienkowarstwowa-„mozaika”)

WMN  Sobieskiego 3abc nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl – 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.