Zamówienia
„Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnic w budynku Wspólnoty”. WMN Jagiełły 2-2a-2b. Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie klatek schodowych”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

gipsowanie ścian
malowanie zejść do piwnic – farba akrylowa
klatka schodowa wraz z częściami wspólnymi – farba akrylowa kolor i biała wg uzgodnień
lamperia farba olejna lub wyprawa cienkowarstwowa (marmurit) – dwa warianty
malowanie krat, rurociągów farba olejna
dokładne zabezpieczenie na czas wykonywania prac malarskich elementów wyposażenia korytarzy i klatek schodowych (lampy, włączniki itp.).
Do malowania klatek schodowych Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe. Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe. Kolory farby należy określić wg palety RAL lub wg numeru wzornika producenta.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

-Wartość robót z VAT.

-Deklarowany termin realizacji robót.

-Okres gwarancji na wykonane roboty.

-Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 1 „Malowanie klatek schodowych” Jagiełły 2-2a-2b

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Kosztorysy należy złożyć z uwzględnieniem dwóch wariantów wykonania prac (lamperia farba olejna lub wyprawa cienkowarstwowa-„mozaika”)

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl, lbanski@mzbm.sosnowiec.pl 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej