Zamówienia
„Malowanie klatki schodowej w budynku Wspólnoty przy ul. Przejazd 1” – klatka I – numery mieszkań od 1 – 12. WMN Przejazd 1. Termin składania ofert do dnia: 04.05.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie klatki schodowej w budynku Wspólnoty przy ul. Przejazd 1” – klatka I – numery mieszkań od 1 – 12

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

  • gipsowanie ścian
  • malowanie zejść do piwnic – farba akrylowa
  • klatka schodowa wraz z częściami wspólnymi – farba akrylowa kolor i biała wg uzgodnień
  • lamperia farba olejna lub wyprawa cienkowarstwowa (marmurit) – dwa warianty
  • malowanie krat, rurociągów farba olejna
  • dokładne zabezpieczenie na czas wykonywania prac malarskich elementów wyposażenia korytarzy i klatek schodowych (lampy, włączniki itp.).

Do malowania klatek schodowych Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe. Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe. Kolory farby należy określić wg palety RAL lub wg numeru wzornika producenta.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  • Wartość robót z VAT.
  • Deklarowany termin realizacji robót.
  • Okres gwarancji na wykonane roboty.
  • Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Termin składania ofert do dnia: 04.05.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Kosztorysy należy złożyć z uwzględnieniem dwóch wariantów wykonania prac (lamperia farba olejna lub wyprawa cienkowarstwowa-„mozaika”)

WMN Przejazd 1 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl – 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.