Zamówienia
Modernizacja dźwigu osobowego w budynku WMN Ordonówny 3B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 07.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul: Ordonówny 3B  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Modernizacja dźwigu osobowego w budynku WMN Ordonówny 3B”

Zakres prac:

-Demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego zgodnie z zestawieniem materiałów z załącznika

-Dostawa kompletu materiałów dla wykonania zaplanowanej modernizacji zgodnie z zestawieniem z załącznika

-Wykonanie modernizacji dźwigu zgodnie z zestawieniem materiałów

-Wykonanie projektu, dokumentacji technicznej i uzgodnienie z Urzędem Dozoru Technicznego .

-Wykonanie prób technicznych po modernizacji dźwigu

-Zgłoszenie urządzenia do badania oraz udział w odbiorze prac przez UDT

-Niezbędne prace budowlane w obrębie klatki schodowej wynikające z zakresu prac przy modernizacji dźwigu

Proszę o ujęcie okresu gwarancji na prace i materiały oraz wycenę w rozbiciu na koszt materiałów i robocizny.

Termin składania ofert do dnia: 07.06.2021r.

Zakres prac do ustalenia z Zarządem Wspólnoty: 504 124 250

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Specyfikacja techniczna do pobrania: