Zamówienia
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku WMN przy ulicy Lwowskiej 21-23-25-27-29 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.07.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Lwowskiej 21-29 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Sosnowcu przy ulicy Lwowskiej 21-23-25-27-29 w Sosnowcu.

Zakres prac do pobrania w formie przedmiaru robót na dole strony.

Termin składania ofert do dnia: 08.07.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-263 20 94   Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załącznik do pobrania: