Zamówienia
„Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych wg. zapotrzebowania” MZBM-TBS. Termin składania ofert do dnia: 13 września 2019r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych wg. zapotrzebowania” – Prosimy o podanie w ofercie jednostkowej ceny za pojedynczy termostat.

Administrator udostępni listę lokali w których mieszkańcy określili konkretną ilość zapotrzebowania  na głowice termostatyczne – na dzień 04.09.2019 do wymiany około 70 szt zaworów z głowicami.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia ilości głowic termostatycznych. Rozliczenie ilości zamontowanych nastąpi zgodnie z ilością wykorzystanych głowic.

Zakres prac:

– wymiana zaworu termostatycznego wraz z głowicą (ewentualne prace towarzyszące)

– sprawdzenie szczelności instalacji wraz ze sprawdzeniem szczelności grzejnika

– próba instalacji z dokonaniem regulacji

Termin realizacji zadania –  w trybie pilnym.

Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać kosztorys ofertowy z obmiarami.

Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu, w formacie nie większym niż A4.

Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

Termin składania ofert do dnia: 13 września 2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela:

Kontakt: COK I 32-363 32 18 Damian Kurkowski, Marcin Dziubiński