Zamówienia
„Mycie elewacji budynku przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”. WMN Gospodarcza 22abc. Termin składania ofert: 06.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gospodarcza 22abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Mycie elewacji budynku przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”.

Termin składania ofert: 06.06.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „ROW III  – „Mycie elewacji budynku przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”.

 

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zakres prac do wykonania:

Kosztorys ofertowy

Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.
Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 32-363-32-13 Łukasz Bański

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”