Zamówienia
„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu polegającego na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z budynku mieszkalnego WMN Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu”

„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu polegającego na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu
”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres: Miejski  Zakład Budynków Mieszkalnych Sp.  z o.o. ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin

Data wpłynięcia oferty: 07.03.2019

Cena brutto oferty:  86 100,00 zł

 

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.KILIŃSKIEGO 4-4 A

Adres: Korczaka 7 41-200 Sosnowiec

Numer telefonu: 512113703

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: kilinskiego4@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Krzysztof Syncerz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 512 113 703

Termin składania ofert: do dnia 07-03-2019 do godziny 10:00

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
1) w formie papierowej pod adresem: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4A w Sosnowcu (skrzynka pocztowa Zarządu Wspólnoty klatka 4) ul. Kilińskiego 4-4A ,41-209 Sosnowiec
lub
2) w formie elektronicznej poprzez wysyłkę na adres e-mail: kilinskiego4@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 07.03.2019 r. do godziny 10:00

Ofertę składaną w formie papierowej należy umieścić w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert, opisaną w następujący sposób:
Oferta w postępowaniu dot. wyboru ofert , pn.:

„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu polegającego na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu”

Nie otwierać przed dniem: 07.03.2019 r. godz. 10:00

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………….
(wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
tel./fax.: …………………………………………………………………………..

Ofertę złożoną po wskazanym terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.