Zamówienia
Ocieplenie ścian fundamentowych w budynku Patriotów 2 w Sosnowcu. WMN Patriotów 2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Ocieplenie ścian fundamentowych w budynku Patriotów 2 w Sosnowcu

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Projekt budowlany, kosztorys ofertowy szczegółowy zgodnie z kosztorysem ślepym oraz przedmiarem robót, który do pobrania w formie elektronicznej znajduje się tutaj.
2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego,
3. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące),
4. Oświadczenie, że firma nie jest postawiona w stan upadłości (w tym układu lub likwidacji),
5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące),
6. Potwierdzenie uprawnień niezbędnych do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia tj. uprawnienia wykonawcze oraz Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.
7. Referencje z ostatnich trzech lat na wykonane prace w podobnym zakresie.
8. Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
9. Przy wyborze ofert preferowani będą Wykonawcy lokalni.
10. Przedstawienie certyfikatu potwierdzającego umiejętność wykonania prac w technologii określonej w dokumentacji technicznej.
11. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
12. Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Termin składania ofert: 01.10.2017r. do godz. 15:00

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu::
660-512-386 Igor Hauke, 660-780-941 Piotr Klimczyk

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY