Zamówienia
Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. K. Jadwigi 3-5-7 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 31.10.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. K. Jadwigi 3-5-7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. K. Jadwigi 3-5-7 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 31.10.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK nr I – Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. K. Jadwigi 3-5-7 w Sosnowcu.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  K. jadwigi 3-5-7 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zakres prac do wykonania:

– wymiana istniejących punktów świetlnych na ledowe z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
  2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego
  3. Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  4. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  5. Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
  6. Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

kdrzymont@mzbm.sosnowiec.pl

lub telefonicznie pod numer: 32-363-32-18

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy