Zamówienia
Opracowanie wniosku konkursowego RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

„Opracowanie wniosku konkursowego RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi  Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1Gospodarka odpadami – ZIT i niezbędnych dokumentów potrzebnych do wniosku  oraz opracowań technicznych, ekonomicznych i finansowych wraz z doradztwem w realizacji projektu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.  Zamkowa 8a w Sosnowcu, administrowanej przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Informacja o wybranym wykonawcy

Została wybrana oferta firmy:
Biuro Projektów Paweł Pikoń
Astrów 10, 40-045 Katowice

Więcej informacji w załącznikach poniżej: