Zamówienia
Prace brukarskie przy budynku Strażacka 6. Termin składania ofert do dnia: 27.07.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Strażacka 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Prace brukarskie przy budynku Strażacka 6

Utwardzenie terenu przed budynkiem .

-skucie wraz z wywozem starej nawierzchni betonowej około 510,00 m2

– wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej płyt ażurowych przed klatkami  oraz tłuczniem na szczycie budynku

– korytowanie, wysypanie kruszywa, ułożenie płyt ażurowych 8cm i zasypanie ziemią i wysianie trawy ( 160 m2)

– powierzchnia do utwardzenia kostką brukową  440m2, ilość obrzeży 240mb

– powierzchnia bocznego parkingu wykończona tłuczniem 210 m2

Termin składania ofert do dnia: 27.07.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej we własnym zakresie oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: cok2@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy