Zamówienia
„Prace remontowo – porządkowe w korytarzach piwnicznych oraz niezamkniętych piwnic lokatorskich wraz z pomieszczeniem komory zsypowej”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 6a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Prace remontowo – porządkowe w korytarzach piwnicznych oraz niezamkniętych piwnic lokatorskich wraz z pomieszczeniem komory zsypowej”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

  • położenie nowej instalacji elektrycznej w korytarzach piwnicznych – ok. 100mb (instalacja w rurach winidurowych)
  • 14 punktów świetlnych
  • 10 wyłączników światła
  • ok. 20 kompletów skobli do drzwi piwnicznych
  • sprzątanie korytarzy piwnicznych oraz niezabezpieczonych piwnic lokatorskich oraz komory zsypowej
  • po oczyszczeniu sufitów i ścian korytarzy piwnicznych i komory zsypowej – białkowanie ok. 450m2

Termin składania ofert do dnia: 06.12.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Legionów 6a nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY