Zamówienia
„Projekt i wykonanie zasilania szlabanu dla parkingu samochodów osobowych” WMN 3 Maja 28a. Termin składania ofert: 23.03.2018r. do godz. 12:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3 Maja 28a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Projekt i wykonanie zasilania szlabanu dla parkingu samochodów osobowych”

Termin składania ofert: 23.03.2018r. do godz. 12:00

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK 1 – Projekt i wykonanie zasilania szlabanu dla parkingu samochodów osobowych ul. 3 Maja 28a w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

pklimczyk@mzbm.sosnowiec.pl

lub telefonicznie pod numer: 660780941

Uwaga: Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia wizji w terenie.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Kosztorys ofertowy / oferta cenowa na wykonanie w/w zadania.
  2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego
  3. Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  4. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  5. Określenie terminu rozpoczęcia wykonania zadania i trwania prac.
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy.
  7. Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
  8. Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy