Zamówienia
Remont balkonów w budynku WMN Urbanowicz 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 30.08.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 9  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Remont 20 sztuk balkonów w budynku przy ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu.

Zakres prac:

-odbicie odspojonych tynków

-uzupełnienie tynków

-wykonanie wyprawy cienkowarstwowej wraz z wklejeniem siatki

-wykonanie izolacji płyt balkonowych wraz z wykonaniem wylewek

Termin składania ofert do dnia: 30.08.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 603 742 680 Zarząd Wspólnoty

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy