Zamówienia
Remont chodnika oraz utwardzenie terenu kostką brukową przy ul. Bema 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 11.07.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bema 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont chodnika oraz utwardzenie terenu kostką brukową przy ul. Bema 6 w Sosnowcu”.

 

Termin składania ofert: 11.07.2018 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  ROW III  – „Remont chodnika oraz utwardzenie terenu kostką brukową przy ul. Bema 6 w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Bema 6 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zakres prac do wykonania:

-Remont chodnika w bramie zerwanie starej nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej szarej o grubości 8cm, powierzchnia 112 m2

-Utwardzenie terenu płytami ażurowymi z wykonaniem podbudowy powierzchnia 28m2

-Demontaż i utylizacja ogrodzenia oraz bramy wjazdowej, ułożenie kostki brukowej o powierzchni 8,5m2, kostka brukowa szara grubość 8 cm.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

Kosztorys ofertowy

Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.
Kosztorysy prosimy składać osobno na remont chodnika osobno na wykonanie miejsc postojowych.
Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 32-363-32-13 Łukasz Bański

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonanie dokumentacji po wykonawczej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”