Zamówienia
„Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”. WMN Gospodarcza 22abc. Termin składania ofert: 04.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gospodarcza 22abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”.

Termin składania ofert: 04.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK 2  – Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert:  MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Gospodarcza 22abc nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zakres prac do wykonania:

Remont chodnika – dojście do altany śmietnikowej z kostki brukowej o powierzchni 16,5m² oraz wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych 160 m², ułożenie krawężników drogowych 40mb.

Należy w ofercie uwzględnić koszt geodety w celu wytyczenia punktów zgodnie z mapką dzierżawy terenu( działka 3565 obręb 0009) zaznaczonego na zdjęciu. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

Kosztorys ofertowy

  • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  • Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
  • Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

 

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 500855588 Łukasz Bański

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonanie dokumentacji po wykonawczej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”