Zamówienia
Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Jodłowa 21 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 04.09.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jodłowa 21 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont dachu w  budynku mieszkalnego przy ul. Jodłowa 21 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 04.09.2020r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszącymi wymianą rynien i rur spustowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zgodnie
z przedmiarem robót do pobrania na dole strony.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodnie z kosztorysem ślepym, który do pobrania
    w formie elektronicznej znajduje się w sekcji załączniki.
  • Potwierdzenie uprawnień niezbędnych do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia tj. uprawnienia wykonawcze oraz Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.
  • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  • Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK 1 – Termomodernizacja Jodłowa 21 w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod adres: cok1@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z  „Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Załączniki do pobrania: