Zamówienia
„Remont instalacji elektrycznej ADM w budynku przy ul. Lwowskiej 21-29 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 05.04.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Struga Lwowska 21-29 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Remont instalacji elektrycznej ADM w budynku przy ul. Lwowskiej 21-29 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 05.04.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „ROW III nr I – Remont instalacji elektrycznej ADM w budynku przy ul. Lwowskiej 21-29 w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Lwowska 21-29 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zakres prac do wykonania:

– wymiana istniejących punktów świetlnych na ledowe z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu wraz z wymiana przewodów elektrycznych zabezpieczeń oraz montaż ograniczników mocy.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • Kosztorys ofertowy szczegółowy.
  • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  • Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
  • Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.
  • Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

telefonicznie pod numer: 32-363-32-13 Łukasz Bański

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonanie dokumentacji powykonawczej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”