Zamówienia
Remont instalacji elektrycznej ADM w budynku przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu. Termin składania ofert: 21.08.2018r.

Remont instalacji elektrycznej ADM w budynku przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Remont instalacji elektrycznej  w budynku przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 21.08.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK-1 – Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sobieskiego 3abc  w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zakres prac do wykonania zgodny z załączonym projektem technicznym

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • Kosztorys ofertowy szczegółowy.
  • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  • Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
  • Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.
  • Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

telefonicznie pod numer: 32-363-32-18 Marcin Dziubiński

 

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.