Zamówienia
„Remont schodów wejściowych do klatek (2 sztuki) w budynku przy ul. Tabelna 3DE w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia 17.09.2018

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tabelna 3DE w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont schodów wejściowych do klatek 2 sztuki w budynku przy ul. Tabelna 3DE w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 17.09.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK I  – Remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Tabelna 3DE w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Tabelna 3DE nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zakres prac do wykonania:

Remont schodów miejscowo, skucie oraz położenie nowych kafelków, przemalowanie farbami fasadowymi.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • Kosztorys ofertowy
  • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  • Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
  • Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.
  • Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 32-363-32-18 Marcin Dziubiński

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonanie dokumentacji powykonawczej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”