Zamówienia
Remont schodów zewnętrznych ( w ilości 5 szt. ) przy ul. Lwowska 9a-17a w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 20.09.2018 r. do godz. 10:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 9a-17a  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont schodów zewnętrznych ( w ilości 5 szt. )  przy ul.  Lwowska 9a-17a w Sosnowcu”.

Termin składania ofert: 20.09.2018 r. do godz. 10:00

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  ROW III  – „Remont schodów zewnętrznych (w ilości 5 szt.)  przy ul.  Lwowska 9a-17a w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • Kosztorys ofertowy
  • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.

Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer:
32-363-32-13 Jarosław Klimczak

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonanie dokumentacji po wykonawczej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”