Zamówienia
Struga 5-7-9 „Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w budynku – 3 piony łazienkowe”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Struga 5-7-9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
„Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w budynku – 3 piony łazienkowe”

Zakres prac:
Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP, montaż zaworów kulowych podpionowych

Termin składania ofert do dnia: 01.04.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK I 32 360 40 60

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy