Zamówienia
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 83 w Sosnowcu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Andersa 83 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 83 w Sosnowcu”

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodnie z kosztorysem ślepym, który do pobrania w formie elektronicznej znajduje się w sekcji załączniki.
 2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego
 3. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące),
 4. Oświadczenie, że firma nie jest postawiona w stan upadłości (w tym układu lub likwidacji),
 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące),
 6. Potwierdzenie uprawnień niezbędnych do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia tj. uprawnienia wykonawcze oraz Zaświadczenie o przynależnoścido Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.
 7. Referencje z ostatnich trzech lat na wykonane prace termo modernizacyjne budynków mieszkalnych wydane przez właściciela lub użytkownika budynku,
 8. Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
 9. Przedstawienie certyfikatu potwierdzającego umiejętność wykonania prac w technologii określonej w dokumentacji technicznej.
 10. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
 11. Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
 12. Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Termin składania ofert: 24.07.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK 1 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 83  w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu::
32 364 20 40 COK 1 lub 660-780-941 Piotr Klimczyk

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY