Zamówienia
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 8-10-12-14-16-18-20 w Sosnowcu”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-10-12-14-16-18-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 8-10-12-14-16-18-20 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 30.11.2018r.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodnie z kosztorysem ślepym, który do pobrania w formie elektronicznej znajduje się w sekcji załączniki.
Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego
Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące),
Oświadczenie, że firma nie jest postawiona w stan upadłości (w tym układu lub likwidacji),
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące),
Potwierdzenie uprawnień niezbędnych do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia tj. uprawnienia wykonawcze oraz Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.
Referencje z ostatnich trzech wykonanych inwestycji (termomodernizacje) na kwotę minimum 500.000,00 zł na każde zadanie wydane przez właściciela lub użytkownika budynku.
Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
Przedstawienie certyfikatu potwierdzającego umiejętność wykonania prac w technologii określonej w dokumentacji technicznej.
Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.
Termin składania ofert: 30.11.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK 1 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 8-10-12-14-16-18-20  w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu 32 360 40 60

:
( 32 ) 363 32 18 Marcin Dziubiński, Damian Kurkowski

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY

Wspólnota Mieszkaniowa w ramach wykonanej dokumentacji nie posiada Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.