Zamówienia
 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 4.09.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 4.09.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego zgodnie z przedmiarem robót do pobrania na dole strony.

Jednocześnie informujemy, że zakres prac został rozszerzony na wniosek Zarządu Wspólnoty o dodatkowe dwie pozycję:

-remont instalacji elektrycznej zgodnie z projektem do pobrania na dole strony

-remont 4 klatek schodowych (malowanie, gipsowanie ścian) – brak przedmiaru robót należy dokonać kalkulacji indywidualnie

 

Ponadto oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 • Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodnie z kosztorysem ślepym, który do pobrania w formie elektronicznej znajduje się w sekcji załączniki.
 • Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego
 • Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące),
 • Oświadczenie, że firma nie jest postawiona w stan upadłości (w tym układu lub likwidacji),
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące),
 • Potwierdzenie uprawnień niezbędnych do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia tj. uprawnienia wykonawcze oraz Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.
 • Referencje z ostatnich trzech wykonanych inwestycji (termomodernizacje) na kwotę minimum 500.000,00 zł na każde zadanie wydane przez właściciela lub użytkownika budynku.
 • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
 • Przedstawienie certyfikatu potwierdzającego umiejętność wykonania prac w technologii określonej w dokumentacji technicznej.
 • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
 • Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
 • Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK 2 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu 660 512 386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z  „Ogólnymi Warunkami Współpracy”