Zamówienia
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  przy ul. Malczewskiego 1-3-5  w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia 14.11.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Malczewskiego 1-3-5 w Sosnowcu zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  przy ul. Malczewskiego 1-3-5  w Sosnowcu”

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby administratora Zamawiającego: MZBM – TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec, Sekretariat – I piętro w nieprzekraczalnym terminie:   do dnia 14.11.2019 do godziny 15.00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), opisanej w następujący sposób „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  przy ul. Malczewskiego 1-3-5 w Sosnowcu”

Załączniki do pobrania:

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Postępowanie rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpływu oferty oraz jej cena

ELBUD Elżbieta Baszyńska  ul. Składowa 2, 41-902 Bytom

Data wpływu oferty:  14.11.2019r.

Cena brutto: 695 368,36 zł