Zamówienia
Termomodernizacja WMN przy ul Kilińskiego 4-4a. Termin składania ofert do dnia 25.06.2018 r. do godz. 13:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku  mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: MZBM – TBS  Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – Sekretariat).

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i złożenia oferty znajdują się w załączonych „Informacjach niezbędnych do wyboru ofert”.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast systemu GREIN-PLAST, system co najmniej równoważny.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ELBUD Elżbieta Baszyńska; ul.Składowa 2 41-902 Bytom; data wpływu oferty: 25.06.2018r cena brutto : 4.677.662,20 zł

Pełna lista podmiotów:

1.Konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany K. Majka i Zakład Remontowo-Budowlany M.Majka
2. ELBUD Elżbieta Baszyńska;

 

 

Załączniki:

Dokumentacja budowlana

Ekspertyza ornitologiczna

Przedmiar

Informacje Niezbędne Do Wyboru Ofert WMN przy ul. Kilińskiego 4-4a