Zamówienia
Termomodernizacja WMN przy ul Kilińskiego 4-4a. Termin składania ofert do dnia 14.03.2018 r. do godz.12:30

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie  kompleksowego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku  mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu”

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 14.03.2018 godzina 12:30
Miejsce składania ofert: MZBM – TBS  Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – Sekretariat)

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i złożenia oferty znajdują się w załączonych „Informacjach niezbędnych do wyboru ofert”.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast systemu GREIN-PLAST, system co najmniej równoważny.