Zamówienia
Usunięcie przyczyn przecieków z dachów. WMN Łączna 2, Patriotów 4,6,7,8. Termin składania ofert 30.10.2017 do godz 15;0

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości Łączna2, Patriotów 4, 6, 7, 8   ogłaszają konkurs ofert na usunięcie przyczyn przecieków z dachów na przedmiotowych budynkach. Nieszczelności głównie pojawiają się w okolicach obróbek blacharskich przy kominach, sytuacja na każdym budynku wydaje się być analogiczna.
Z uwagi na brak zakresu robót oferta powinna zawierać :

1)      Stawkę r-g wraz z narzutami

2)      Termin wykonania

3)      Okres gwarancji na wykonane prace

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi kosztorysem powykonawczym , sporządzonym na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Książki Obmiarów.

Wymagana wizja lokalna na budynku.

Termin składania ofert 30.10.2017 do godz 15;00 ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy