Zamówienia
WMN Kaliska 6I/6II/6III „Wykonanie PT ocieplenia fundamentów wraz z ochroną przeciwwilgociową” Termin składania ofert do dnia: 09.05.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kaliska 6I/6II/6III w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie PT ocieplenia fundamentów wraz  z ochroną przeciwwilgociową”

Termin składania ofert do dnia: 09.05.2019r

W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową (dalej: projekt), a której skład wchodzą następujące dokumenty:
1) projekt architektoniczno – budowlany

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);

3) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

4) kosztorys ślepy;

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 360-40-60 Damian Kurkowski